Jak stavět z Thermotvárnic

Základní jednotkou systému „Teplého domu“ jsou tvarované polystyrénové prvky thermo tvárnice (tvárnice). Tyto tvárnice se velice rychle a jednoduše skládají jako stavebnice.

Konstrukce sestavená z těchto prvků se poté vyplňuje betonem (systém ztraceného bednění – šalování), výsledkem je postavení stěnové konstrukce s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi (od UO = 0,28 W/m2K  do UO = 0,105 W/m2K).

Prvky systému „Teplý dům“ tvoří šalování pro betonové jádro a po jeho zatvrdnutí vytvářejí tepelně-izolační plášť celé budovy bez tepelných mostů. Odpovídajících tepelně-izolačních hodnot bychom při stavbě z plné cihly dosáhli při tloušťce stěny cca 180 až 500 cm.

35Jednoduchou montáží lze dosáhnout přesnosti až 5 cm, prvky lze opracovávat pomocí pilky na dřevo nebo pomocí horkého odporového drátu. Tento systém umožňuje realizaci objektů jedno- a více rodinných domů a veřejných staveb – je moderní, energeticky úsporný, realizačně jednoduchý a levný.

Tloušťka stěn systému je vždy 25, 30, 40 nebo 45 cm, tloušťka betonového jádra je vždy 15 cm.

Integrální součástí celého tohoto systému jsou střešní prvky umožňující dokonalé zaizolování celé střechy (bez tepelných mostů).

Střecha se na střešní rámy ukládá jako celá vrstva (není třeba laťování) a následně je možné – díky profilování prvků – pokládat střešní tašky s rozpětím 33 cm.

Výstavba objektů budovaných v systému „Teplý dům“ spočívá ve výstavbě vnějších stěn z polystyrénových prvků izolačně-šalovacího systému „Teplý dům“. Díly jsou vyplňovány betonem třídy min. B-15 v polotekuté konzistenci. Speciálně členěné polystyrénové prvky umožňují rovněž výstavbu střechy. Ve fázi výstavby stěn vytvářejí díly systému bednění (šalování) pro beton a po jeho vytuhnutí vznikne dokonalá tepelná izolace celého objektu. Takto získáte stěny s neuvěřitelně vysokým tepelně izolačním součinitelem.

Jeho hodnoty při použití „Teplý dům“ prvků uvádíme níže:

Typ tvárnice                                    Součinitel prostupu tepla K (W/m2K)

Teplý dům   250                                                      0,28
Teplý dům   300                                                      0,20x
Teplý dům   400                                                      0,15
Teplý dům   450                                                      0,10

x Pro porovnání – takového součinitele prostupnosti tepla bychom dosáhli při tloušťce stěny cca 180cm.

Podobné je to i u střech stavěných z prvků „Teplý dům“, které nahradí všechny vrstvy izolace a slouží jako nosné pro střešní krytinu. Tato střecha představuje tepelně-izolační součinitel rovnající se hodnotě 0,23 (W/m2K). Jak je vidět, výše uvedené hodnoty hovoří samy za sebe a nevyžadují žádného dalšího komentáře.k začít

33Jako obvykle začínáme projektem. Naprojektování budovy dle představy investora jakož i přizpůsobení typového projektu pro tento systém je nezbytné sdělit projektantovi, který v projektu zohlední splnění platných norem. Před zahájením projekčních prací však musí být provedena geologická expertíza.

Stavbu zahajujeme vyměřením objektu oprávněným geodetem a provedením výkopu pod základy nosné desky. Pro vyhloubení základových pásů je třeba vykopat asi 100 – 120cm zeminy (to je odvislé od druhu půdy a pásma promrzání).

Doporučuje se vykonání rovného podloží z písku nebo obyčejného betonu, na které se uloží – nejlépe za tepla – protismyková vrstva ze dvou vrstev lepenky.

Často je rovněž třeba udělat vodorovnou obvodovou drenáž. V takovém případě v každém rohu objektu umístíme revizní šachtu a samotnou drenáž vyústíme do kanalizace nebo trativodu. Musíme mít na zřeteli průměrnou hladinu (výšku) podzemních vod způsobujících rozptyl půdy – doporučuje se provedení výstuže nosné základové desky. Máme základy, začínáme stavbu sklepa……

Sklepní stěny je možno udělat z betonových bloků a nebo z prvků „Teplý dům“. Doporučujeme, aby se výstavba zdí zahájila min. 50cm pod úrovní terénu s ohledem na unikání tepla a následného ochlazovaní sklepních stěn a podlah.

V případě, že je objekt nepodsklepený navrhujeme udělat zdi základů z betonových bloků – sníží se tím náklady výstavby.

Pokud má mít budova sklep je možno začít stavbu sklepních zdí od základové desky z prvků systému „Teplý dům“ ukládaných shodně s projektem a těmito instrukcemi. Zde musíme vzít v úvahu zesilnění konstrukce nezávisle na statickém propočtu, doporučuje se uložit v první a poslední vrstvě prvků každého podlaží vodorovnou výztuž (2Ø8). Při otvorech a v rozích vznikne betonový sloup o průřezu 15 x 15cm, který je nutno odpovídajícím způsobem zpevnit – podle staticko-pevnostního charakteru – svislou výztuží (ne menší než 2Ø12).

A teď podrobněji o stěnách………

Stěny vystavěné v tomto systému mají tloušťku 25, 30, 40 nebo 45cm a v nich je 15cm betonu. Tvoří betonovou bednu velké tuhosti, což má mimořádný význam v případě málo únosných půd nebo půd deformovaných důlní či jinou činností. Váha stěny je asi 340 kg/m2, tedy o 600 kg menší nežli u cihlové zdi.

Jestliže jsou sklepní stěny z betonových bloků, musíme je omítnout cementovou  maltou a v případě „Teplého domu“ natřít bitumenovou vrstvou. Takto upravené zdi je ještě zapotřebí zabezpečit před vlhkostí nebo vodou – nejlepší je k tomuto účelu použít disperze asfalto-gumové lepenky na bázi bitumenu nebo PVC, případně teplý asfaltový postřik a jiné. Svislá izolace stěn proti vlhkosti musí zabránit mechanickému poškození v době zasypávání výkopu a následně po zasypání zeminou. Proto se aplikuje hydroizolační vrstva, která zajišťuje větrání prostoru mezi zdí a zeminou.

Druhy izolace proti vlhkosti: lehká, střední nebo těžká závisejí na půdních podmínkách, způsobu jejich ukládání a provádějí se podle technologického postupu uváděného výrobcem. Každou izolaci proti vlhkosti je nutno ukončit ve výšce spoje betonové vrstvy a budovy nad výškou terénu. Jestliže jsou základové stěny a stěny přízemí vybudovány z „Teplého domu“, je projektant povinen propočítat jejich nosnost s přihlédnutím na eventuelní možnost úbytku stálosti a rovněž propočítat únosnost na posun.

Jestliže jsou tyto podmínky splněny je nutno provést odpovídající zajištění proti posunu, např. vypuštěním ocelových výstužných prutů v rozích budovy do výšky asi 50cm nad úrovní základů a nebo výstavbou železobetonové desky.

Projekt stavby by měl obsahovat rozmístění jednotlivých prvků „Teplý dům“ ve zdi podle čísel. Je dobré si pamatovat, že na bočních stěnách prvků systému  „Teplý dům“ se nacházejí pomocné drážky svislých čar, které umožňují prvky precizně zkracovat s přesností do 5cm. Dělení je možno provádět pilkou na dřevo nebo rozehřátým odporovým drátem. Dělení prvků  „Teplý dům“ s přesností na 5cm umožňuje realizaci každého typu stavebního projektu.

Integrální součástí systému „Teplý dům“ jsou překladové a věncové díly. Tyto díly tak zajišťují stálou tepelnou izolaci stěn, eliminují tepelné mosty v budově – čili zabraňují ochlazování budovy. Tepelná izolace věnce je nižší nežli tepelná izolace stěn, z tohoto důvodu je možno tuto část budovy zateplit polystyrénem o tloušťce min. 5cm, který takto vytváří okrasnou římsu, která se realizuje při omítání.

Stavbu stěn začínáme důkladnou nivelací povrchu základové desky a nebo nosné železobetonové plotny a provedením protismykové vrstvy z lepenky a z gumoasfaltu (po ověření únosnosti na přesun).

Jestliže je hmotnost budovy menší než síla náporu působícího na stěny sklepa je nutné zakotvit stěny v základech anebo ve věnci. Na takto připravené podloží začínáme od rohu budovy ukládat první dvě (tři) vrstvy prvků „Teplý dům“.stěny z prvků firmy „Teplý dům“ je nutno něčím vyplnit …..

Samozřejmě betonem B-15 nebo betonem vyšší pevnosti (v závislosti na konstrukčním charakteru) v polotekuté konzistenci (hustotě). Betonovou výplň je možno dělat po vrstvách (2 – 3 vrstvy prvků) a nebo celé poschodí. V případě betonování stěn po vrstvách je potřeba zachovat technologickou posloupnost ukládání betonu a eventuální přestávky přiměřeně předvídat. Jestliže jsou stěny vyplňované betonem na výšku celého poschodí pomocí pumpy na beton, je nutno předem zajistit díly před roztrháním a vychýlením z osy za pomoci speciálních zabezpečovacích stojanů.

Při stavbě rohu zdí je nutno v boční straně tvarovek systému firmy „Teplý dům“ TH – 250 TH-2 vyřezat část polystyrénu tak, aby byl zajištěn volný průtok betonové směsi. Podobně postupujeme s prvkem TH-15L a TH-15P v systému firmy „Teplý dům“ TH – 300.

Dalším krokem je uložení výztuže:

 1. vodorovně  – 2Ø8 v první a poslední vrstvě prvků stěn v podlaží
 2. svisle         – 2Ø12 ve sloupech při oknech a dveřích a také v místě spojení s vnitřními stěnami, naopak v rozích 4Ø12

Při ukládání polystyrénových prvků je potřebné jejich stahování pomocí spony z drátu o tloušťce 3mm, spona slouží k dodatečnému zajištění před rozevřením se polystyrénových prvků při vyplňování betonem. Na vyplňování betonem doporučujeme použití těžkého násypníku, který lze rovněž zajistit. Toto zatížení je potřebné, protože polystyrén je lehčí než voda a v průběhu betonování by mohl vyplavat a způsobit tak jejich zvednutí.

Velmi jednoduché je provedení překladů s použitím prvků TH-4, stačí je pouze podepřít a následně vyztužit v souladu s konstrukčními požadavky.

V systému firmy „Teplý dům“ TH – 300 se překlad provádí podobně (z prvku TH-4) a z vnější strany dodatečně dokládáme polystyrenové desky TH-16 o tloušťce 5cm (aby se zachovala síla stěny 30cm).

Je důležité si zapamatovat, že 25cm od vodorovného okenního překladu, jak dole tak i nahoře, vystupuje pás plné betonové stěny nepředělené polystyrénovými žebry. Výrazně to zlepší upevňování těžkých předmětů (kuchyňské skříňky, těžké ohřívače apod.).

Lze si po dobu betonování dovolit technologické přestávky?

Samozřejmě, že ano. Poslední vrstvu však musíme betonem vyplnit jenom do poloviny výšky prvků a vzít v úvahu připravenost na spojení ztvrdnutého betonu s betonem čerstvým.

Připravenost představují následující způsoby:

 1. betonování po 2 – 4 dnech:
  1. odstranění úlomků betonu a vzniklé vrstvy betonové glazury z povrchu zatvrdnutého betonu
  2. výrazně vodou polít a provlhčit betonový povrch a naházet počáteční několikamilimetrovou vrstvu cementu o stejné kvalitě jako v  betonu
 • betonování po 4 dnech:
  1. než přistoupíme k přípravě podloží, povrch horní betonové části zdrsníme
  2. odstranění úlomků betonu a vzniklé vrstvy betonové glazury z povrchu zatvrdnutého betonu
  3. výrazně vodou polít a provlhčit betonový povrch a naházet počáteční několikamilimetrovou vrstvu cementu o stejné kvalitě jako v  betonu

V systému firmy „Teplý dům“  můžeme stěny betonovat s použitím pumpy na beton pro kterou je beton dodáván z centrální míchačky na beton. Prvky musíme dostatečně zpevnit, což znemožní odklonění stěn z vodorovné i svislé osy.

Při zalévání betonové směsi dáváme pozor na rovnoměrné zalévání po obvodu ve vrstvách po 50cm za pomoci násypníku na beton. V každém případě musí beton mít požadovanou pevnost a je nutné odebírat kontrolní vzorky při každém betonování. Skutečnost odebrání vzorku a výsledek zkoušky je zapotřebí zapsat do stavebního deníku na stavbě.

Vnitřní stěny je možno realizovat libovolnou technologií. Tyto stěny je možné spojovat se systémem firmy „Teplý dům“  dodržením pravidla spájení betonových stěn s jinými druhy stěn, t.j. provázáním pomocí spojovacích ocelových prutů nebo betonových zavěsů. Vystavěné stěny jsou vhodné pro všechny druhy stropů. Věnce stropů je třeba udělat z prvků   TH-3 v systému firmy „Teplý dům“ TH – 250, v systému  TH – 300 použijeme tvarovky TH-17. V systému firmy „Teplý dům“ můžeme věnec realizovat také z tvarovky TH-3 s doplněním o prvek TH-16.

V systému firmy „Teplý dům“ můžeme realizovat libovolné konstrukce a druhy stropů počínaje dřevěnými stropy a konče monolitickými stropy. Náklady na stropy můžeme snížit použitím stropů JS – viz nabídka.Mohou mít různý tvar a rozpětí v délce do 720cm. Tloušťka stropu závisí na nosnosti a izolačně-akustických požadavcích.

Libovolný materiál lze rovněž použít při výstavbě větracích a spalinových komínů . Pro tento účel můžeme více méně použít cihlové, betonové, keramické nebo prefabrikované bloky. Je zapotřebí ukládat je zvláště pozorně. Stavbu komínů doporučujeme z plných cihel, kde je nutno   dobře vyspárovat prostor mezi cihlami. Komínový klobouček musí být předsunutý vůči komínu o 10cm. Spalinové komíny z cihel je nutno zevnitř vyvložkovat hliníkovou vložkou.

A co střecha? Nejčastěji se stavějí šikmé střechy, kde je plocha podkroví využívána k bydlení. Je to nejtypičtější využití, proto zde uvádíme několik důležitých informací pro spojení systému firmy „Teplý dům“ s konstrukcí střechy jakož i vlastního pokrytí střechy. V systému firmy „Teplý dům“  podkroví zakončujeme věncovými prvky (TH-3). V nich vyřežeme otvory pro budoucí střešní trámy. Před betonováním posledních čtyř vrstev prvků ve stěně montujeme ocelové závitové Ø18 kotvy ve vzdálenosti 60cm, které slouží k namontování pozednice.  Až po namontování kotev, důkladném vyrovnání zdi můžeme polystyrénové tvárnice vyplnit betonem.

Po vytvrdnutí betonu můžeme přejít ke skládání střešní vazby. Prvním krokem je montáž pozednice, ale než to uděláme, musíme na stěnu položit vrstvu izolace proti vlhkosti z asfaltové lepenky, která znemožňuje kondenzaci páry. Poté následuje montáž pozednice, kterou přichytíme na zeď pomocí šroubů. Věncový prvek plní funkci zateplení, pozednice je tím prvkem, na kterém stojí konstrukce střechy.   U střechy o které mluvíme se jedná o dřevěnou vazbu střechy. Takovou konstrukci je nejlépe zabezpečit solným nátěrem na ochranu dřeva (např. Intox-S). Na tomto místě se lze rovněž zmínit o  oteplovacích polystyrénových prvcích, které tvoří střešní plochu. Jsou přizpůsobeny pro pokládání tvrdého pokrytí různých druhů střechy.

Sklon střechy je individuální, ale musí být v intervalu 30 – 45° a střešní krytina keramická nebo betonová zaručuje trvanlivost bez konzervace víc nežli 25 let. Konstrukce střechy musí být vypočítána tak, aby se celé zatížení střechy přeneslo na hřeben. Vzdálenost mezi trámy je 60cm a je to nutná podmínka v případě provedení střechy v systému firmy „Teplý dům“. Když máme hotovou střešní vazbu, začínáme s pokládáním krytinových prvků TH-7. Prvky TH-7 vždy pokládáme od spodu. Ve vyjmečných případech je můžeme pokládat ze shora, ale v takovém případě je nelze přibíjet po jednom, ale až po uložení celé střechy.

Při větru však v tomto případě musíme počítat s nebezpečím ztráty prvků. Při přibíjení prvků musíme vždy pamatovat na plechové podložky pod hřebíky o průměru asi 30mm. Tyto podložky musí být v antikorozním provedení. Každý prvek přibijeme ve třech místech a celou střechu zamykáme dvěmi částmi prvku TH-7, který za tímto účelem musíme správně rozřezat. Jedna část je určena pro přibití v části odkapové, druhá na hřebenu.

V okapové části vyřežeme drážku na plech, který ukončuje zakrytí střechy a hřebenovou část dodatečně dořežeme pod úhlem 30° nebo pod úhlem rovným úhlu sklonu střešní části. V případě, kdy je úhel střechy jiný než 30° je nejjednodušší linii řezu naznačit rovnou ze střechy.  Vzniklou mezeru mezi střešním a stěnovým prvkem vyplňujeme PUR pěnou. Pod odřezanou okapovou část prvku TH-7 přisuneme podpůrný trám a přibijeme jej hřebíky ke krokvi. Spodní část střechy uzavírá okapová deska o kterou se bude opírat první vrstva střešní krytiny. Následně do vyčnívající krokve za obrys vnější stěny přibíjíme desky na podbití, potom na podpůrný rám přibíjíme po celé délce okapový plech. Aby byla polystyrénová část střechy dobře naistalovaná, vyřežeme ve spodní části prvku TH-7 mezeru (viz výše). Do zbylého plného prvku se přibíjí deska na sněhovou zábranu. Aby mohla voda po střeše volně odtékat, je prvek TH-7 vybaven speciálním kanálkem odvádějícím vodu ze střechy. Následně se na podpůrný trám přibije lať o rozměru 50 x 50cm o kterou se bude opírat první vrstva střešní krytiny. Pod latě a pod desku pro sněhové zábrany se zároveň přibíjejí dřevěné podložky o  tloušťce 10 – 20mm, které umožní volné odtékání vody odspodu povrchu střechy. Lať je nutno namontovat tak, aby po uložení první řady střešní krytiny a ukládání druhé řady přesně pasovala do vybrání ve střešním prvku. Doplnění střešního hřebenáče začínáme od zaplnění horní části mezery PUR pěnou. Následně upevňujeme konzoly pro sněhové zábrany a samotné sněhové zábrany.

V tuto chvíli lze začít ukládání střešních tašek jejich odstup pro zavěšení je 33cm – to je podmínka v případě použití systému firmy „Teplý dům“, neboť pouze taška tohto rozměru vyhovuje krytinovému prvku TH-7. Takovou velikost střešní krytiny splňují krytiny dostupné na našem trhu. Nyní máme hotovou pokrývku střechy – na hřeben montujeme kovové spojky – v odstupech po 60cm, do kterých přibíjíme hřebenovou lať o rozměrech 50 x 40cm, do latě poté upevňujeme větrací prvek díky kterému může vzduch mezi polystyrénem a taškami vycházet v hřebenu.Dalším krokem je montáž držáků pod hřebenáč po 60cm a hromosvodu po 100cm. Hřebenáč uzavírá speciální hřebenová taška na kterou instalujeme hromosvod, nakonec do čelové desky namontujeme úchytky pro okapové žlaby a trubky. Doporučujeme použít okapové žlaby a trubky z PVC, přičemž okap musí být namontován tak, aby jeho okraj byl pod čárou krytinové části (nižší nežli odtok vody). Posledním krokem realizace střechy jsou dokončovací práce v místě spojení krytinové části s komínem a také montáž komínové lávky. Spojení utěsníme za pomoci bituminové pásky, která pevně vyplní každou štěrbinu. Pásku je zapotřebí ukončit bezpečnostními prvky.

PŘIPOMÍNÁME !!!

Před uložením střešních tašek je bezpodmínečně nutné všechny štěrbiny utěsnit PUR pěnou.

Co je uvnitř budovy? Nebude to žádné překvapení – dělící stěny (příčky). Můžeme je realizovat libovolnou technologií z cihel, tvárnic, keramických bloků. Tyto materiály vždy vyžadují oboustranné natažení základní omítky. Doporučujeme tedy realizace stěn ze sádrokartonu, plusem je skutečnost, že takovéto stěny se velice jednoduše montují, jsou nenáročné na dopravu a nemusejí se omítat.

Jiným řešením konstrukce dělících stěn je rošt obložený sádrokartonovými deskami. Takové stěny nevyžadují dodatečné omítání, ale jsou výrazně dražší.

Při tradičních metodách je nutná realizace omítek vnitřních obvodových stěn a jejich druh záleží v hlavní míře na konstrukci stěn. Navrhujeme úpravu zdí ze sádrokartonu, který se aplikuje lepením na polystyrén. Spoje mezi jednotlivými deskami se vyspravují samolepící mřížkou ze sklovláknité tkaniny (perlinka), která se přetmelí. Vnitřní zdi je možno také upravit aplikací omítky, ale to je zapotřebí svěřit osvědčenému řemeslníkovi. Předtím je třeba založit přiměřeně vodorovné, svislé, speciální rohové a středové lišty, které umožní rovné uložení omítky, natažením dlouhých hliníkových latí. V koupelnách a jiných vlhčích prostorech je třeba použít desky pro vlhké prostředí, např. vodoodpudivý sádrokarton.

Jak postupujeme v případě venkovních omítek?

Odpověď na tuto otázku lze shrnout do jedné věty. Venkovní fasáda může být různého druhu, záleží jen na vůli zákazníka. Může být obložená cihlovými lícovkami, pálenými cihlami, obkladem – keramickým, mrazuvzdorným, dřevěným obložením nebo ušlechtilými omítkami. Jestliže se rozhodneme pro obkládání stěn cihlovými lícovkami nebo pálenými cihlami, musíme nejdříve udělat speciální ocelovou nerez podpěru, kterou následně ukotvíme v základech a do betonu v systému firmy „Teplý dům“. V případě mrazuvzdorného  keramického obkladu musíme nejdříve připravit  penetrací a mřížkou ze sklovláknité tkaniny (perlinka) podklad. Následně na připravený podklad lepíme obklad. Spáry mezi deskami, stejně jako pro celou stavbu, je zapotřebí realizovat tak, aby v plné míře zabezpečily požadavek infiltrace vzduchu prostřednistvím stěn. Velikost závisí na velikosti prvků použitých na stěně. Spárování desek a keramických obkladů je třeba provést z plastické malty na spárování, která umožňuje plasticky se přizpůsobit změně teplot od = 200°C do + 600°C.

Dalším způsobem a možností je přirozené nebo umělé dřevěné obložení na venkovní stěny, které klademe na předem připravenou lištu. Lišty je třeba upevnit do systému firmy „Teplý dům“ hřebíky o délce 10cm před betonováním v etapě výstavby venkovních stěn. Stěny systému firmy „Teplý dům“ lze omítat moderními ušlechtilými omítkami o tloušťce 1 – 6mm v libovolné barvě přizpůsobené na budovu. Ušlechtilá omítka se skládá ze dvou základních částí. První vrstva je lepící, druhá je venkovní – ozdobná. Provedení lepící vrstvy, neboli podkladu, začínáme přípravou polystyrénu, to spočívá v jeho zdrsnění pomocí hrubozrného smirkového papíru a nanesení lepidla na polystyrén.  Potom klademe mřížku ze sklovláknité tkaniny (perlinka),  na kterou aplikujeme omítkový základ a druhou  stírkovou vrstvu, používáme na ně nerezové hladítko v délce nejméně 45cm. Nakonec ošetříme omítku barvou dle vlastního výběru vhodnou k domu.

Potom nás ještě čeká založení oken, venkovních a vnitřních dveří, plynu, vody, kanalizace, elektřiny, telefonu, antény, uložení podlah, vymalování nebo tapetování stěn. Tyto činnosti jsou prováděny stejným způsobem jako u jakékoli jiné stavební technologii.

A teď se v podstatě  můžeme nastěhovat.

 

SHRŇME TO VŠECHNO:

Výstavba je dosti komplikovaný proces, který je ale vyvážen faktem vlastnictví svého domu. Radost se dostaví v momentě, kdy se nastěhujete a začnete využívat jeho vlastnosti.

Dvojnásobnou radost prožijete ve chvíli, kdy za používání Vašeho domu zaplatíte nízký účet za jeho vytápění. Tehdy pochopíte, co znamená skutečnost, že Váš dům byl postaven z tvarovek systému   firmy „Teplý dům“.

TOPlist